ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος 2014 – 2020”

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Σεπτεμβρίου 2017

Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», Επενδυτική Προτεραιότητα 1b, και στον Ειδικό Στόχο 1: «Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας».

Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6.150.000€. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών με μέγιστο π/υ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000€) και εφόσον συμμετέχουν δύο (2) επιχειρήσεις και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€).

Δικαιούχοι της Δράσης είναι 1) υφιστάμενες επιχειρήσεις και 2) Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας.

Σε πρότασεις (σε περιπτώσεις συνεργασίας) δύναται να συμμετέχουν ως Δικαιούχοι και Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων άλλων Περιφερειών της χώρας (εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου), εφόσον η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, προς όφελος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Καταληκτική ημερομηνία στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 26.10.2017 και ώρα 14.00. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 26.10.2017.

Για πληροφορίες στον ΕΛΚΕ-ΓΠΑ παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Παπαστάθη Κ. στο 4919 και στο kpapastathis@aua.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου
http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/524-404-inv44

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ

Συννημένα:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ