ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας και Εγκατάστασης Αναβατορίου Κλίμακας με αρ. πρωτ. 3230/09-02-2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Φεβρουαρίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 25 Φεβρουαρίου 2022

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αναβατορίου Κλίμακας Σκάλας Εσωτερικού Χώρου στο Κεντρικό Κτίριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι» προϋπολογισμού έως του ποσού των #15.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Έργα υποδομής/ενίσχυσης φυσικής προσβασιμότητας» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδ. ΕΛΚΕ: 97.0003 και Κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5045556.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, µε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 25/02/2022 και ώρα 14:00.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ), με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα κατάλληλα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.elke.aua.gr και µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ. συστήµατος 155334,1).

Επισυναπτόμενα:

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 3230/09-02-2022

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 3230/9-02-2022

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε .pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ