ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού και συστημάτων μέτρησης παραμέτρων κομποστοποίησης με αρ. πρωτ. 6045/02-03-2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Μαρτίου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 4 Απριλίου 2022

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #46.150,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και συστημάτων μέτρησης παραμέτρων κομποστοποίησης για τη μονάδα κομποστοποίησης, αξιοποίησης και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών υψηλής προστιθέμενης αξίας» της Πράξης «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – SmartBIC» με Κωδ. ΕΛΚΕ 108.0005 και Κωδ. ΟΠΣ 5047106 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, µε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 04/04/2022 και ώρα 14:00.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ), με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα κατάλληλα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.elke.aua.gr και µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ. συστήµατος 156140).

Επισυναπτόμενα:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 6045/02-03-2022

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 6045/02-03-2022

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης σε .pdf

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Πίνακες Συμμόρφωσης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ