ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ορισμός Αναπληρωτή Επιστημονικού Υπευθύνου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Φεβρουαρίου 2019

Σας υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση του ΕΛΚΕ ( https://www.elke.aua.gr/epeigon-orismos-anapliroti-epistimonikou-ypeythynou/) σχετικά με την αναγκαιότητα ορισμού Αναπληρωτή Επιστημονικού Υπευθύνου και σας γνωρίζουμε ότι έχει τεθεί σε ισχύ από 01.01.2019 η υπογραφή των παρακάτω αιτημάτων –εντύπων από τον Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο για τα αιτήματα που αφορούν στον ίδιο τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.

 

Έντυπο 5: Εντολή Ε.Υ. για υπογραφή σύμβασης (όταν η σύμβαση έχει δικαιούχο τον Ε.Υ)

 

Έντυπο 7: Σύμβαση ανάθεσης πρόσθετου έργου (με δικαιούχο τον Ε.Υ.)

 

Έντυπο 10: Εντολή Ε.Υ. (για ό,τι αφορά σε αμοιβές του Ε.Υ.)

 

Έντυπο 17: Αίτημα για έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης -ΧΕΠ προπληρωμής (για προκαταβολή του Ε.Υ.)

 

Έντυπο 18: Αίτημα για έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (για μετακίνηση του Ε.Υ.)

 

Έντυπο 19: Αίτημα για έγκριση σύναψης σύμβασης (με δικαιούχο τον Ε.Υ.)

 

-Time Sheets (με δικαιούχο τον Ε.Υ.)

 

– Εκθέσεις πεπραγμένων (όπου απαιτούνται)

 

Όσοι από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους δεν έχετε ορίσει ακόμη τον Αναπληρωτή σας παρακαλείστε να προβείτε άμεσα στον ορισμό του με σχετική επιστολή στον ΕΛΚΕ καθώς δεν είναι πλέον δυνατή η διεκπεραίωση αιτημάτων και η εξόφληση ενταλμάτων με υπογραφή Ε.Υ.

 

Παράλληλα, από τον ΕΛΚΕ θα αποσταλεί προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα στους Ε.Υ. που έχουν ζητήσει μετακίνηση ή σύναψη σύμβασης με έτος αναφοράς το 2019, ώστε να αντικατασταθούν τα σχετικά αιτήματα τους με υπογραφές των Αναπληρωτών τους.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Με εντολή του Αντιπρύτανη Έρευνας

και Διά Βίου Μάθησης, Στ. Ζωγραφάκη

 

Η Προϊσταμένη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

 

 Κων/να Κατσιμπρινάκη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ