ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας και Εγκατάστασης με αρ. πρωτ. 9979/19-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Μαρτίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 2 Απριλίου 2021

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αναβατόριων Κλίμακας και Μεταλλικής Ράμπας στα κτίρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», προϋπολογισμού 44.096,77€ πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του Υποέργου 3: «Έργα υποδομής/ενίσχυσης φυσικής προσβασιμότητας» με Κωδ. ΕΛΚΕ: 97.0003 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ν. Δέρκα, Καθηγητή ΓΠΑ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5045556, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με Κωδικό ΣΑ Ε3451 και Κωδ. Πράξης ΣΑ 2019ΣΕ34510063 με βάση την Απόφαση Ένταξης σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Κωδ. ΕΔΒΜ97, του άξονα προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 Επισυναπτόμενο: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 9979/19-03-2021

Απαντήσεις σε Διευκρινιστικά Ερωτήματα 23/03/2021

Απαντήσεις σε Διευκρινιστικά Ερωτήματα 29/03/2021

Απαντήσεις σε Διευκρινιστικά Ερωτήματα 30/03/2021

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ