ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 16459/27-05-2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Μαΐου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Ιουνίου 2022

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #43.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και 24%.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων υλικών συσκευασίας με ενισχυμένη προστατευτική δράση για αλιεύματα και βιοαποικοδομήσιμων υλικών με χρήση υποπροϊόντων ιχθυηρών (Pack4fish)» της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων υλικών συσκευασίας με ενισχυμένη προστατευτική δράση για αλιεύματα και βιοαποικοδομήσιμων υλικών με χρήση υποπροϊόντων ιχθυηρών (Pack4fish)» κωδ. ΕΛΚΕ: 334.4718 και κωδ. ΟΠΣ: 5074718 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Aλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, µε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 14/06/2022 και ώρα 14:00.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών..

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ), με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα κατάλληλα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.elke.aua.gr και µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ. συστήµατος 162067).

Επισυναπτόμενα:

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 16459/27-05-2022

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης σε .pdf

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Πίνακες Συμμόρφωσης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ