ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18788/13-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18788/13-12-2018 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18788/13-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18785/13-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18785/13-12-2018 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18785/13-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18784/13-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18784/13-12-2018 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18784/13-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18472/07-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18472/07-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18472/07-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18466/07-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18466/07-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18466/07-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18625/11-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18625/11-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18625/11-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18303/05-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18303/05-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18303/05-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18301/05-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18301/05-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18301/05-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18296/05-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18296/05-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18296/05-12-2018

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Επιστ. Τροφίμων 1435/23-01-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιανουαρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 8 Φεβρουαρίου 2019
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Πτυχιούχου με κατεύθυνση στην Επιστήμη Τροφίμων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Γρήγορος προσδιορισμός νωπότητας ιχθυηρών_ReFFRAME» με Κωδικό MIS: 5028331 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 302.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθ. Γεώργιο – Ιωάννη Νυχά, στο ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Μέτρο 3.2.1, η οποία συγχρηματοδοτείται από το […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Στελέχους ΕΛΚΕ ΓΠΑ 858/15-01-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Ιανουαρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 6 Φεβρουαρίου 2019
Τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Στελέχους Λογιστηρίου ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργικότητα Ερευνητικών Προγραμμάτων στο ΓΠΑ» (Κωδ. ΕΛΚΕ 20.0001) και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή. Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 858/15-01-2019

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή 1232/18-01-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Ιανουαρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 4 Φεβρουαρίου 2019
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση Ερευνητή απασχόλησης προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση της απόβλητης γλυκερόλης της βιομηχανίας βιοντίζελ μέσω βιοδιυλιστηρίων μικροφυκών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας» με Κωδικό MIS: 5031805 και Κωδικό ΕΛΚΕ: 272.1805 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ζώων και Ζωοτροφών (αρ. πρωτ. 1162/18-01-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Ιανουαρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2019
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Ορνιθίων κρεοπαραγωγής, Χοίρων και Ζωοτροφών», προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  11.712,00 ευρώ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «LIFE ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ: […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18565/10-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18565/10-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18565/10-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18564/10-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18564/10-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18564/10-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18563/10-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18563/10-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18563/10-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 17951/03-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 17951/03-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 17951/03-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18304/05-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18304/05-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18304/05-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18408/07-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18408/07-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18408/07-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18302/05-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Δεκεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18302/05-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18302/05-12-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18300/05-12-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Δεκεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18300/05-12-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18300/05-12-2018
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ