Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΓΠΑ) λειτουργεί, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΚΑ 679/22-8-1996 που αφορά τη σύσταση «Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας» (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Είναι το θεσμοθετημένο όργανο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών.

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημών.

Όργανα διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης και η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.

Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Πανεπιστημίου. Αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Σχολών του ΓΠΑ, ενώ ως Πρόεδρός της Επιτροπής ορίζεται ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης.

Αρμοδιότητές της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού είναι η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης, η εκτέλεση αποφάσεων της Επιτροπής Έρευνας & Διαχείρισης, η γραμματειακή υποστήριξη και οι εισηγήσεις σχετικά με θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης.

Το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού παρατίθεται εδώ.

Με απόφαση του Πρύτανη του ΓΠΑ η σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης είναι η κάτωθι:

Πρόεδρος
Καθ. Σταύρος Ζωγραφάκης, Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Μαθησης
Τακτικά μέλη:

Καθ. Γεράσιμος Αράπης

Αν. Καθ. Ελένη Μήλιου

Καθ. Ιωάννης Παπανικολάου

Καθ. Αντώνιος Ζαμπέλας

Αν. Καθ. Εμμανουήλ Φλεμετάκης

Καθ. Αλέξανδρος Κουτσούρης

Αναπληρωματικά μέλη:

Αν. Καθ. Ιωάννης Βόντας

Αν. Καθ. Κωνσταντίνος Μουντζούρης

Καθ. Γεώργιος Παπαδάκης

Αν. Καθ. Γεώργιος Κοτσερίδης

Καθ. Ηλίας Ηλιόπουλος

Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμπούκας

Γραμματέας
Κωνσταντίνα Κατσιμπρινάκη
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ