ΕΝΤΥΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ 1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 5 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 6α ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_χωρίς ΕΦΚΑ
ΕΝΤΥΠΟ 6β ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_με ΕΦΚΑ
ΕΝΤΥΠΟ 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ)
ΕΝΤΥΠΟ 8 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α
ΕΝΤΥΠΟ 9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΝΤΥΠΟ 9_ENG CONTRACT AGREEMENT
ΕΝΤΥΠΟ 10 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 11 ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ)
ΕΝΤΥΠΟ 13 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΙΚΑ)
ΕΝΤΥΠΟ 16 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 17 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (για διαγωνισμούς και ΧΕΠ προπληρωμής)  Οδηγίες συμπλήρωσης_Έντυπο 17
ΕΝΤΥΠΟ 18 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (πλην περιπτώσεων Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής)  Οδηγίες συμπλήρωσης_Έντυπο 18
ΕΝΤΥΠΟ 19 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & EΓΚΡΙΣΗ ΣYΝΑΨΗΣ ΣYΜΒΑΣΗΣ/ΙΔΙΩΤΙΚΟY ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟY  Οδηγίες συμπλήρωσης_Έντυπο 19
ΕΝΤΥΠΟ 21 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 21A ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (μετά από απευθείας ανάθεση)
ΕΝΤΥΠΟ 22 ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ
ΕΝΤΥΠΟ 23 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ
ΕΝΤΥΠΟ 24 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 25 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 26 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 27 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 28 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 29 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 30 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 31 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 32 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 32_ENG WORK CONTRACT
ΕΝΤΥΠΟ 33 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΟΥ TIME-SHEET
ΕΝΤΥΠΟ 34 ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 36 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 37 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 38 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 39 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 41 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  Οδηγίες συμπλήρωσης_Έντυπο41
ΕΝΤΥΠΟ 42 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  Οδηγίες συμπλήρωσης_Έντυπο42
ΕΝΤΥΠΟ 43 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Οδηγίες συμπλήρωσης_Έντυπο43
ΕΝΤΥΠΟ 44 PROVISION CONTRACT ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ 45 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 46 ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 47 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 48 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ