ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16164/09-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Νοεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16164/09-11-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16164/09-11-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16163/09-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Νοεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16163/07-11-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16163/09-11-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15849/07-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Νοεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15849/07-11-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15849/07-11-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15848/07-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Νοεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15848/07-11-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15848/07-11-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15847/07-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Νοεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15847/07-11-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15847/07-11-2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αερίων Χρωματογραφίας (αρ. πρωτ. 17394/29-11-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Δεκεμβρίου 2018
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Αερίων Χρωματογραφίας», προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  11.712,00 ευρώ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «LIFE ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ζώων και Ζωοτροφών (αρ. πρωτ. 17393/29-11-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Δεκεμβρίου 2018
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Ορνιθίων κρεοπαραγωγής, Χοίρων και Ζωοτροφών», προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  11.712,00 ευρώ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «LIFE ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ: […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 17136/27-11-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Δεκεμβρίου 2018
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή «Εξειδικευμένων υπηρεσιών παροχής εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την μελέτη τοπικής μικροχλωρίδας σταφυλιών και της συμβολής της στην ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένων […]

Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή 17105/26-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Δεκεμβρίου 2018
Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή απασχόλησης προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση της απόβλητης γλυκερόλης της βιομηχανίας βιοντίζελ μέσω βιοδιυλιστηρίων μικροφυκών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας» με Κωδικό MIS: 5031805 και Κωδικό ΕΛΚΕ: 272.1805 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού ερευνητή 17042/26-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Δεκεμβρίου 2018
Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βελτιστοποίηση της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών καλλιεργειών και διαχείριση φυτοπροστασίας στα θερμοκήπια με σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους – VEG-PROTECT»  T1ΕΔΚ-04142 με Κωδ. MIS: 5031311 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 269.1311  και Επιστ. […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού ερευνητή 17041/26-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Δεκεμβρίου 2018
Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βελτιστοποίηση της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών καλλιεργειών και διαχείριση φυτοπροστασίας στα θερμοκήπια με σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους – VEG-PROTECT»  T1ΕΔΚ-04142 με Κωδ. MIS: 5031311 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 269.1311  και Επιστ. […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού 16866/23-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Δεκεμβρίου 2018
Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού με Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος GreenBread» Τ1ΕΔΚ-05399 με Κωδικό MIS: 5030749 και Κωδικό […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού 16865/23-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Δεκεμβρίου 2018
Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού με Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος GreenBread» Τ1ΕΔΚ-05399 με Κωδικό MIS: 5030749 και Κωδικό […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Πτυχιούχου/Μεταπτυχιακού 16808/21-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Δεκεμβρίου 2018
Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού Πτυχιούχου ή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρότυπο Έξυπνο Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Ασφάλειας Φρέσκων Προϊόντων Πουλερικών (QAPP)» με Κωδικό MIS: 5030743 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 255.0743 και Επιστ. Υπεύθυνο […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15005/09-10-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Νοεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15005/09-10-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15005/09-10-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15004/09-10-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Νοεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15004/09-10-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15004/09-10-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15003/09-10-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Νοεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15003/09-10-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15003/09-10-2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 16542/19-11-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Δεκεμβρίου 2018
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Ενός (1) Επίγειου Συστήματος Μετρήσεων», προϋπολογισμού 33.870,97€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.129,03€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 42.000,00€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου 16306/12-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Νοεμβρίου 2018
Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Χωροχρονικό Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Αμπελουργικού & Οινικού Δυναμικού ΟΠΑΠ Νεμέας – STOEV NEMEA, Τ1ΕΔΚ – 04202» με Κωδικό MIS: 5030872 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 258.0872 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αν. Καθ. κ. Δ. […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Οικονομολόγου ΑΕΙ/ΤΕΙ 16164/09-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26 Νοεμβρίου 2018
Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης απασχόλησης έκτακτου προσωπικού με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης, στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Οικονομολόγου ΑΕΙ 16163/09-11-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26 Νοεμβρίου 2018
Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης απασχόλησης έκτακτου προσωπικού με πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης, στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ