ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Διοικητικής Υποστήριξης με αρ. πρωτ. 27359/29-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Οκτωβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Διοικητικής Υποστήριξης στο παράρτημα της Άμφισσας, στο πλαίσιο του Υποέργου(02) με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/04/2019», με Κωδικό ΕΛΚΕ: […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Βιολόγου με αρ. πρωτ. 27433/29-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Οκτωβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης ενός Μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου με ειδικότητα στη Μοριακή Βιολογία, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Integration of experimental investigation and computational […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Διοικητικής Υποστήριξης ΑμεΑ με αρ. πρωτ. 27358/29-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Οκτωβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Διοικητικής Υποστήριξης (ΑμεΑ), στο πλαίσιο του Υποέργου (02) με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/04/2019» με Κωδικό ΕΛΚΕ: 97.0002 και […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24273/04-08-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Σεπτεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24273/04-08-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24273/04-08-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24505/06-08-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Σεπτεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24505/06-08-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24505/06-08-2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21200/10-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Σεπτεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21200/10-07-2020. Για τα τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Δασοπονίας […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 26917/24-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Οκτωβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων μοριακής βιολογίας, γυαλικών-πλαστικών, υλικών μικροβιολογίας και γενικών χημικών, προϋπολογισμού #20.161,29#€, πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #4.838,71#€ , ήτοι συνολικό ποσό […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 26911/24-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Οκτωβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης δειγμάτων DNA και μερικής βιοπληροφορικής ανάλυσης δεδομένων», προϋπολογισμού #24.193,55#€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #5.806,45#€ ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ #30.000,00#€. […]

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21968/16-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21968/16-07-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21968/16-07-2020

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα με αρ. πρωτ. 26730/23-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 8 Οκτωβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εμβληματική δράση: Οι δρόμοι της ελιάς» με κωδ. ΕΛΚΕ 320.0001 και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χατζόπουλο Πολυδεύκη του «Υποέργου […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με αρ. πρωτ. 26552/22-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Οκτωβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου Υποψήφιου Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains – DINALPCONNECT» με Κωδικό ΕΛΚΕ 370.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με αρ. πρωτ. 26550/22-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Οκτωβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains – DINALPCONNECT» με Κωδικό ΕΛΚΕ 370.0001 και […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Περιβαλλοντολόγου ή Βιολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με αρ. πρωτ. 26548/22-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Οκτωβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Περιβαλλοντολόγου ή Βιολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο της προκυρηχθείσας θέσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής με αρ. πρωτ. 26312/18-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Οκτωβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Decision support system for sustainable and GHG optimized milk production in key European areas» με  Κωδικό […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με αρ. πρωτ. 26310/18-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Οκτωβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Decision support system for sustainable and GHG optimized milk production in key European areas» με  Κωδικό […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής με αρ. πρωτ. 26306/17-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Οκτωβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Mitigating greenhouse gas emissions from livestock systems» με Κωδικό Έργου: Τ11ΕΡΑ4-00076/ΕΛΚΕ: 345.0001/ID: 39258/MIS: 5070515 και Επιστ. […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με αρ. πρωτ. 26304/17-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Οκτωβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Mitigating greenhouse gas emissions from livestock systems» με Κωδικό Έργου: Τ11ΕΡΑ4-00076/ΕΛΚΕ: 345.0001/ID: 39258/ MIS: 5070515 και […]

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Πρόσκλησεων με αρ. πρωτ.: 1) 25289/03-09-2020, 2) 25433/07-09-2020, 3) 25823/09-09-2020, 4) 25821/09-09-2020 , 5) 25836/10-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Σεπτεμβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων, στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 1) 25289/03-09-2020 2) 25433/07-09-2020 3) 25823/09-09-2020 4) 25821/09-09-2020 5) 25836/10-09-2020 μέχρι και την Τετάρτη 30/09/2020 στις 13:15. Επισυνάπτεται: Απόφαση Παράτασης Καταληκτικής Ημερομηνίας Κατάθεσης […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 26163/14-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Χημικών, Aναλωσίμων Εργαστηρίου, Αναλωσίμων για Προσδιορισμό Κλασμάτων NDF- ADF Iνωδών και Aναλωσίμων για Xρωματογράφο GC-MS», συνολικού προϋπολογισμού 12.685,20€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 26147/14-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: Εργαστηριακά Υλικά, Χημικά  Αντιδραστήρια, Πρότυπες Ενώσεις, Αναλώσιμα LC-MS», συνολικού προϋπολογισμού 17.000,00€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη και […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 19995/01-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Σεπτεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 19995/01-07-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 19995/01-07-2020
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ