ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 12678/13-05-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Ιουνίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 12678/13-05-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 12678/13-05-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 12732/13-05-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Ιουνίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 12732/13-05-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 12732/13-05-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 12731/13-05-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Ιουνίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 12731/13-05-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 12731/13-05-2019

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης αρ. πρωτ. 17394/10-06-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26 Ιουνίου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»  με Κωδικό ΕΛΚΕ 403.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Επιστ. Τροφίμων PhD αρ. πρωτ. 16853/05-06-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21 Ιουνίου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου Επιστήμονα Τροφίμων ή άλλης συναφούς ειδικότητας με Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Ποιότητα και αυθεντικότητα τελικών προϊόντων ελαιοκάρπου και ελαιολάδου και ισχυρισμού υγείας […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Φυσικού ή Χημικού ή Βιοτεχνολόγου MSc αρ. πρωτ. 16511/03-06-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19 Ιουνίου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Φυσικού ή Χημικού ή Βιοτεχνολόγου MSc,  στο πλαίσιο του Υποέργου 8 (08) με τίτλο: «INSPIRED_AUA: Δημιουργία Κέντρου Δομικής Ανάλυσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» της Πράξης […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Υποψ. Διδάκτορα με MSc αρ. πρωτ. 16465/03-06-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19 Ιουνίου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιολόγου ή άλλη συναφή ειδικότητα με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης, Υποψήφιου Διδάκτορα με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, στο πλαίσιο του […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11100/22-04-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11100/22-04-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11100/22-04-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10780/19-04-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10780/19-04-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10780/19-04-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9389/08-04-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9389/08-04-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9389/08-04-2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 15948/29-05-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Μαΐου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Ιουνίου 2019
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Χημικών, Αναλωσίμων Αέριου Χρωματογράφου, Ειδών Προστασίας, Ανταλλακτικών Κτηνιατρικής-Πειραματικής Μονάδας και Ειδών Συσκευασίας», προϋπολογισμού 7.758,06, πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 1.861,94, ήτοι συνολικό […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 15672/27-05-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Μαΐου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 6 Ιουνίου 2019
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «Εργαστηριακών Αναλωσίμων» προϋπολογισμού 15.322,58€, πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 3.677,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19.000,00€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 14395/21-05-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Μαΐου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Ιουνίου 2019
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια «Προμήθεια εργαστηριακού (κλίβανος ξήρανσης και θερμικών κατεργασιών) και λοιπού εξοπλισμού (καταψύκτες – ψυγειοκαταψύκτες) του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Διοικητικής Υποστήριξης αρ. πρωτ. 13497/20-05-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Μαΐου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Ιουνίου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Διοικητικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ: 5033175 και Κωδικό ΕΛΚΕ: 87.0003 και Επιστ. […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11044/22-04-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11044/22-04-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11044/22-04-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9083/04-04-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9083/04-04-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9083/04-04-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9080/04-04-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9080/04-04-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9080/04-04-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9074/04-04-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9074/04-04-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9074/04-04-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9063/04-04-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9063/04-04-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9063/04-04-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 5282/01-03-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 5282/01-03-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 5282/01-03-2019

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Νυχτερινού Φύλακα αρ. πρωτ. 12732/13-05-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Μαΐου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Μαΐου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Νυχτερινού Φύλακα των χώρων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργικότητα Ερευνητικών Προγραμμάτων στο ΓΠΑ» (Κωδ. ΕΛΚΕ 20.0001) και Επιστ. Υπεύθυνο τον […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ