ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 7104/14-05-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Μαΐου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μαΐου 2018
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Μοριακά αντιδραστήρια, μοριακά κιτ, υποστρώματα κ.α.)», προϋπολογισμού 13.700,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 3.288,00€, ήτοι συνολικό ποσό 16.988,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 7011/11.05.2018 μία (1) θέση Ψυχολόγου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Μαΐου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μαΐου 2018
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5010845 (Κωδ. ΕΛΚΕ 97.0001) και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Μ. Καψοκεφάλου, Αν. Καθηγήτρια η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ3451 με κωδικό πράξης ΣΑ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 6990/10.05.2018 μία (1) θέση Ερευνητή/τριας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Μαΐου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μαΐου 2018
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 64 παρ. 3 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017)) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία» (“Climate Change in Agriculture / CLICHA”, 586273-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP) (Κωδ. ΕΛΚΕ: 94.0001), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωσήφ Μπιζέλη (Καθηγητής Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 6988/10.05.2018 μία (1) θέση Γεωπόνου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Μαΐου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μαΐου 2018
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 64 παρ. 3 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη ταυτότητας στη παραγωγή, το έδαφος και την περιοχή – DIONYSOS» (Κωδ. ΕΛΚΕ 960001) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 (από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 85% και από εθνικούς […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4515/29-03-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Μαΐου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4515/29-03-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4515/29-03-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2843/28-02-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Μαΐου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2843/28-02-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2843/28-02-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2904/01-03-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Απριλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2904/01-03-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2904/01-03-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2903/01-03-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Απριλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2903/01-03-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2903/01-03-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2087/15-02-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Απριλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2087/15-02-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2087/15-02-2018
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ