ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 8255/25-02-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Μαρτίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 8255/25-02-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 8255/25-02-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9568/05-03-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Μαρτίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9568/05-03-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9568/05-03-2020

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Πολιτικού Μηχανικού Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα με αρ. πρωτ. 11704/27-03-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Απριλίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Πολιτικού Μηχανικού Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Integrated design methodology for innovative insect-proof nethouse systems for high value horticultural production in Greece – […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 6984/17-02-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Μαρτίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 6984/17-02-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 6984/17-02-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 6982/17-02-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Μαρτίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 6982/17-02-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 6982/17-02-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 6707/14-02-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Μαρτίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 6707/14-02-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 6707/14-02-2020

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3976/24-01-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Μαρτίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3976/24-01-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3976/24-01-2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 10634/13-03-2020)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Μαρτίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια «Προμήθεια ενός (1) φασματοφωτόμετρου ορατού υπεριώδους διπλής δέσμης», προϋπολογισμού 4.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 1.176,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.076,00€. Ο […]

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3976/24-01-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Μαρτίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3976/24-01-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3976/24-01-2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 10265/10-03-2020)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Μαρτίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια  ενός (1) φλογοφωτόμετρου, ενός (1) αυτόματου τιτλοδότη pH/ mV και ενός (1) περιστροφικού εξατμιστήρα», προϋπολογισμού #12.096,77#€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #2.903,23#€, ήτοι […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων Αέριας και Υγρής Χρωματογραφίας (αρ. πρωτ. 9849/06-03-2020)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Μαρτίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων Αέριας και Υγρής Χρωματογραφίας», προϋπολογισμού 17.741,94€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 4.258,06€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 22.000,00€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων Αέριου Χρωματογράφου GC (αρ. πρωτ. 9847/06-03-2020)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Μαρτίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «Προμήθεια αναλωσίμων Αέριου Χρωματογράφου GC», προϋπολογισμού 9.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 2.322,58€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 12.000,00€ Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο […]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Οριασμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Λογιστηρίου ΕΛΚΕ με αρ. πρωτ. 9568/05-03-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Μαρτίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Στελέχους Λογιστηρίου ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργικότητα Ερευνητικών Προγραμμάτων στο ΓΠΑ» (Κωδ. ΕΛΚΕ 20.0001) και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή. […]

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων Προμήθειας Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 9315/04-03-2020)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 6 Απριλίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #46.976,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Γενετική ανάλυση και εφαρμογή –ομικών τεχνολογιών σε ελληνικές ποικιλίες ελιάς» […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4517/28-01-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Μαρτίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4517/28-01-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4517/28-01-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4515/28-01-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Μαρτίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4515/28-01-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4515/28-01-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4512/28-01-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Μαρτίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4512/28-01-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4512/28-01-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3007/17-01-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Μαρτίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3007/17-01-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3007/17-01-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3005/17-01-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Μαρτίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3005/17-01-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3005/17-01-2020

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου MSc με αρ. πρωτ. 9068/28-02-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Φεβρουαρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Μαρτίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου MSc., στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU-CONEXUS: European University for Smart Urban Coastal Sustainability – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Βιολόγου PhD με αρ. πρωτ. 9067/28-02-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Φεβρουαρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Μαρτίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Βιολόγου PhD, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU-CONEXUS: European University for Smart Urban Coastal Sustainability – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ