ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Σεπτεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» με αρ. πρωτ. 12492/25-09-2018. Συνημμένο: Απόφαση […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 13515/10.09.2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης Γεωπόνου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» με Κωδικό ΕΛΚΕ 33.0243 […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 13510/10.09.2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης Διαχειριστή/τριας Έργου (Project Manager)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία (“Climate Change in Agriculture / CLICHA”, 586273-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)» με Κωδικό ΕΛΚΕ 94.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Ιωσήφ Μπιζέλη (Καθηγητής Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 13457/07.09.2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης Διοικητικής Υποστήριξης

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5010845 (Κωδ. ΕΛΚΕ 97.0001) και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Μ. Καψοκεφάλου, Αν. Καθηγήτρια η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ3451 με κωδικό πράξης […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11603/18-07-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Σεπτεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11603/18-07-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11603/18-07-2018

12492/31-07-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΓΠΑ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Σεπτεμβρίου 2018
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030635 και Κωδ. […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10742/04-07-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Ιουλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10742/04-07-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10742/04-07-2018

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Η/Υ και περιφερειακών Η/Υ, φωτοτυπικά και παρεμφερή μηχανήματα και οπτικοακουστικά μέσα (αρ. πρωτ. 11967/24-07-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Σεπτεμβρίου 2018
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #87.478,53#€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών Η/Υ, φωτοτυπικά και παρεμφερή μηχανήματα και οπτικοακουστικά μέσα. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7858/25-05-2018 και 9268/14-06-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Ιουλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθ. Πρωτ. 7858/25-05-2018 και 9268/14-06-2018 για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Προσκλήσεων με αρ. πρωτ. 7858/25-05-2018 και 9268/14-06-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 11603/18-07-2018 για 2 θέσεις Γεωπόνου ή Βιολόγου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Αυγούστου 2018
Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «DMC-MALVEC Αυτοματοποιημένη διαγνωστική πλατφόρμα, σύστημα διαχείρισης δεδομένων και καινοτόμο εργαλείο επικοινωνίας για την βελτίωση του ελέγχου των φορέων της ελονοσίας» με Επιστ. Υπεύθυνο την κα Φ. Φλουρή, Λέκτορα με Κωδικό GA688207, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Horizon 2020 H2020-ICT-2015 […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 11484/17-07-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Ιουλίου 2018
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια «Ενός (1) Συστήματος Αέριου Χρωματογράφου», προϋπολογισμού 28.225,80€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 6.774,20€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 35.000,00€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 10838/05-07-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18 Ιουλίου 2018
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «Αναλώσιμων Εργαστηριακών Χημικών, Υαλικών και Ειδών Προστασίας», προϋπολογισμού #3.161,29#€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #758,71#€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  #3.920,00#€. Ο διαγωνισμός […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 10742/04.07.2018 Πλήρωση δύο (2) θέσεων Διαμεσολαβητών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 20 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Διαμεσολαβητών (έκτακτο προσωπικό) στο πλαίσιο του Έργου (03) «Ανάπτυξη Πιλοτικού Προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης στην Αττική» της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15 έως 18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009755 με Επιστ. Υπεύθυνο την κα Μ. Παπαφωτίου, Καθηγήτρια που συγχρηματοδοτείται από […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9224/13-06-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9224/13-06-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9224/13-06-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9223/13-06-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9223/13-06-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 9223/13-06-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρoσκλήσεων με αρ. πρωτ. 8044, 8047, 8049, 8050/28-06-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιουνίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης Πρoσκλήσεων με αρ. πρωτ. 8044, 8047, 8049, 8050/28-06-2018. Συνημμένα: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10442/28-06-2018 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10443/28-06-2018 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10444/28-06-2018 Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10445/28-06-2018  

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7011/11-05-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιουνίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7011/11-05-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10441/28-06-2018

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Επιστημονικών Οργάνων (αρ. πρωτ. 10358/28-06-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Αυγούστου 2018
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #37.890,00#€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ ΓΠΑ για την υλοποίηση του […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 10291/27-06-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Ιουλίου 2018
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για «Τμήμα Α: Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Υποστρώματα, αντιβιοτικά και μοριακά αντιδραστήρια) και Τμήμα Β: Προμήθεια αναλωσίμων κηπευτικής (Χώμα, γλάστρες, εφαφοβελτιωτικά κ.α.)», προϋπολογισμού 12.096,77€ πλέον ΦΠΑ […]

ΑΚΥΡΩΣΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 10287/27-06-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Ιουλίου 2018
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10818/05-07-2018 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔ ΜΕ ΑΔΑ ΨΗ5746Ψ8Ζ6-ΘΧΥ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «Αναλώσιμων Εργαστηριακών Χημικών, Υαλικών και […]

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Η.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.Π.Α.)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Ιουνίου 2018
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΓΠΑ), λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του ν. 4521/2018 (Α 38) και την με αρ. πρωτ. 9267/14-06-2018/21ης Συνεδρίας απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΓΠΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να θέσουν υποψηφιότητα για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ