ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 35040/02-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Ιανουαρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 35040/02-12-2019. Συνημμένο: Οριστική Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 35040/02-12-2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 35200/03-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 35200/03-12-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 35200/03-12-2019

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Επιστήμονα Τεχνολόγου Τροφίμων με αρ. πρωτ. 38527/23-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Ιανουαρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Επιστήμονα Τεχνολόγου Τροφίμων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «e-ΠΛΑΤΟΝ: Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας μικροβιολογικών, χημικών και πολυφασματικών δεδομένων που αφορούν στην ασφάλεια και στην ποιότητα των […]

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29402/15-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29402/15-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29402/15-10-2019

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Βιοτεχνολόγου με αρ. πρωτ. 38130/20-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 8 Ιανουαρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Βιοτεχνολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ταυτότητας στη παραγωγή, το έδαφος και την περιοχή – Developing Identity ON Yield, SOil and Site» […]

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 35040/02-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 35040/02-12-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 35040/02-12-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 32554/19-11-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 32554/19-11-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 32554/19-11-2019

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Χημικού ή Βιολόγου με αρ. πρωτ. 37915/19-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Ιανουαρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Χημικού ή Βιολόγου,στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών- ομικών τεχνολογιών και  εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου Τοπικού Συντονιστή με αρ. πρωτ. 37481/17-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου Τοπικού Συντονιστή, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU-CONEXUS: European University for Smart Urban Coastal Sustainability – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για ευφυή αειφόρο διαχείριση της αστικής […]

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30735/05-11-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30735/05-11-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30735/05-11-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30080/22-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30080/22-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30080/22-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30079/22-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30079/22-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30079/22-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30073/22-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30073/22-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30073/22-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30071/22-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30071/22-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30071/22-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30070/22-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30070/22-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30070/22-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30069/22-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30069/22-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30069/22-10-2019

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30656/29-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Οριστική Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30656/29-10-2019. Συνημμένο: Οριστική Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30656/29-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30072/22-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30072/22-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30072/22-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30068/22-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30068/22-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30068/22-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29402/15-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29402/15-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29402/15-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29191/14-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29191/14-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29191/14-10-2019
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ