ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18121/15-06-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18121/15-06-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18121/15-06-2020

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16870/03-06-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16870/03-06-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16870/03-06-2020

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με αρ. πρωτ. 22013/17-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Αυγούστου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψυχανθή»  με Κωδικό ΟΠΣ: 5030744/Κωδικό Έργου: Τ1ΕΔΚ – 04448 /Κωδικό ΕΛΚΕ: 256.0744 και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Τάνη Ελένη, […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου MSc με αρ. πρωτ. 22012/17-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Αυγούστου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου MSc, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψυχανθή»  με Κωδικό ΟΠΣ: 5030744/Κωδικό Έργου: Τ1ΕΔΚ – 04448 /Κωδικό ΕΛΚΕ: 256.0744 και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Τάνη […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου MSc με αρ. πρωτ. 22011/17-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Αυγούστου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου MSc, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψυχανθή»  με Κωδικό ΟΠΣ: 5030744/Κωδικό Έργου: Τ1ΕΔΚ – 04448 /Κωδικό ΕΛΚΕ: 256.0744 και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Τάνη […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου MSc με αρ. πρωτ. 22010/17-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Αυγούστου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου MSc, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψυχανθή»  με Κωδικό ΟΠΣ: 5030744/Κωδικό Έργου: Τ1ΕΔΚ – 04448 /Κωδικό ΕΛΚΕ: 256.0744 και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Τάνη […]

Ματαίωση Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 21999/16-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 16 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Ιουλίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων», συνολικού προϋπολογισμού 28.189,01€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του του έργου με τίτλο «ArtiSaneFood: Καινοτόμες βιοεπεμβάσεις και προσεγγίσεις προσομοίωσης κινδύνου […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης πτυχιούχου Χημικού ή Μηχανικού ή Βιολόγου με αρ. πρωτ. 22002/16-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 16 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Ιουλίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης πτυχιούχου Χημικού ή Μηχανικού ή Βιολόγου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων για παραγωγή βιογενούς βιοαποικοδομήσιμης, ενεργούς συσκευασίας τροφίμων” (ΒΙΟΣΤΡΟΦΗ) με Κωδικό […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Προγραμματιστή Η/Υ με αρ. πρωτ. 21968/16-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 16 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Αυγούστου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης προγραμματιστή Η/Υ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας με χρήση εκλεκτικών ιοντικών ηλεκτροδίων και κατάλληλο λογισμικό για υδροπονικές καλλιέργειες κηπευτικών με έμφαση στην […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταπτυχιακού Φοιτητή ή Υποψήφιου Διδάκτορα με αρ. πρωτ. 21692/15-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Ιουλίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψήφιου διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας με χρήση εκλεκτικών ιοντικών ηλεκτροδίων και κατάλληλο λογισμικό για υδροπονικές καλλιέργειες κηπευτικών με […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταπτυχιακού Φοιτητή ή Υποψήφιου Διδάκτορα με αρ. πρωτ. 21691/15-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Ιουλίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψήφιου διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας με χρήση εκλεκτικών ιοντικών ηλεκτροδίων και κατάλληλο λογισμικό για υδροπονικές καλλιέργειες κηπευτικών με […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16338/01-06-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16338/01-06-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16338/01-06-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16541/01-06-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16541/01-06-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16541/01-06-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 17960/12-06-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 17960/12-06-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 17960/12-06-2020

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με αρ. πρωτ. 21786/15-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Ιουλίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, του υποέργου 2 «Βιώσιμη φυτοπροστασία της ελιάς με εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών»  του έργου  «Οι δρόμοι της Ελιάς» με κωδικό ΕΛΚΕ: 320.0002 και Επιστ. Υπεύθυνο  τον […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 17992/12-06-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 17992/12-06-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 17992/12-06-2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 21641/14-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Ιουλίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Παροχή υπηρεσίας μεταγονιδιωματικής ανάλυσης αλληλούχησης αμπλικονίων και πλήρους αλληλούχησης γονιδιώματος», προϋπολογισμού 22.620,97€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 5.429,03€ ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 28.050,00 […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16849/03-06-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16849/03-06-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16849/03-06-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15897/26-05-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15897/26-05-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15897/26-05-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16909/03-06-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16909/03-06-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 16909/03-06-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3387/21-01-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3387/21-01-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3387/21-01-2020
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ