ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 31015/29-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 31015/29-10-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 31015/29-10-2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 36385/07-12-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Δεκεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Δεκεμβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: Κit ELISA, Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ, Αέρια, Αναλώσιμα συσκευής Soxtec, Αναλώσιμα συσκευής Kjeltec, Χημικά Αντιδραστήρια, Εργαστηριακά Υλικά» συνολικού προϋπολογισμού […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24575/07-08-2020 Ορθή επανάληψη

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24575/07-08-2020 Ορθή επανάληψη . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24575/07-08-2020 Ορθή επανάληψη

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24575/07-08-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24575/07-08-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24575/07-08-2020

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Δεκεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Δεκεμβρίου 2020
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5063700 και Κωδ. […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30631/26-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30631/26-10-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30631/26-10-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30452/23-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30452/23-10-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30452/23-10-2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26550/22-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26550/22-09-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26550/22-09-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28890/12-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28890/12-10-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28890/12-10-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28953/13-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28953/13-10-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28953/13-10-2020

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Βιολόγου με αρ. πρωτ: 34661/27-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Δεκεμβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, κάτοχου Διδακτορικού Διπλώματος Γεωπονικών ή Βιολογικών Επιστημών με αντικείμενο στο έργο τη διεξαγωγή των πειραματισμών των ζώων, τις αναλύσεις των λιπαρών οξέων, των αντιοξειδωτικών […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Πολιτικού Μηχανικού με αρ. πρωτ: 34659/27-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Δεκεμβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Πολιτικού Μηχανικού Υποψήφιου Διδάκτορα-Μεταλλικές Κατασκευές, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Integrated design methodology for innovative insect-proof nethouse systems for high value horticultural production in Greece» […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 34491/27-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Δεκεμβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «Προμήθεια Υλικών Μοριακής Βιολογίας» συνολικού προϋπολογισμού #1.073,19#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Επιγενετική κληρονομικότητα: καινοτομώντας στην […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης στο κλάδο της Γεωπληροφορικής με αρ. Πρωτ: 34429/26-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Δεκεμβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης στο κλάδο της Γεωπληροφορικής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου του δάκου της  ελιάς  και της μύγας των […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Περιβαλλοντολόγου με αρ. πρωτ: 34320/25-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Δεκεμβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Περιβαλλοντολόγου για να πραγματοποιήσει διδακτορική διατριβή, στο πλαίσιο του έργου «Καλλιέργεια κλωστικών βιομηχανικών φυτών για την απορρύπανση και αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και για την […]

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 22002/16-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 22002/16-07-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 22002/16-07-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27433/29-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27433/29-09-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 27433/29-09-2020

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου Υποψήφιου Διδάκτορα με αρ. πρωτ: 33384/18-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Δεκεμβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου Υποψήφιου Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας ζυμαρικών για παραγωγή βιογενούς βιοαποικοδομήσιμης, ενεργούς συσκευασίας τροφίμων» με Κωδικό ΟΠΣ: 5032796/ΓΓΕΤ: Τ1ΕΔΚ-02735/ΕΛΚΕ: 277.2796/ΣΑΕ: […]

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 22002/16-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 22002/16-07-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 22002/16-07-2020

Oριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25823/09-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25823/09-09-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 25823/09-09-2020

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24808/31-08-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Νοεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24808/31-08-2020 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 24808/31-08-2020
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ