ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30068/22-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30068/22-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30068/22-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29402/15-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29402/15-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29402/15-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29191/14-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29191/14-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29191/14-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30735/05-11-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Δεκεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30735/05-11-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30735/05-11-2019

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Διοικητικής, Οργανωτικής και Γραμματειακής Υποστήριξης με αρ. πρωτ. 35040/02-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Δεκεμβρίου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Διοικητικής, Οργανωτικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» με Κωδικό ΕΛΚΕ 401.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή με αρ. πρωτ. 35200/03-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18 Δεκεμβρίου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή με κατεύθυνση στην Επιστήμη Τροφίμων ή άλλης συναφούς ειδικότητας, στο πλαίσιο του Υποέργου (02)  με τίτλο «Γρήγορος προσδιορισμός νωπότητας ιχθυηρών_ReFFRAME» με Κωδικό MIS: 5028331 […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης ερευνητή με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με αρ. πρωτ. 34347/02-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Δεκεμβρίου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ερευνητή με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σύστημα έξυπνης δρομολόγησης διανομής σε αστικό περιβάλλον (Smart delivery)» με Κωδικό ΟΠΣ/ΕΛΚΕ 5030187/281.0187 και Επιστ. […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με αρ. πρωτ. 34345/02-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Δεκεμβρίου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σύστημα έξυπνης δρομολόγησης διανομής σε αστικό περιβάλλον (Smart delivery)» με Κωδικό ΟΠΣ/ΕΛΚΕ 5030187/281.0187 και Επιστ. Υπεύθυνο Π. Ρεκλείτη, […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με αρ. πρωτ. 34338/02-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Δεκεμβρίου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτομικό εργαλείο βελτιστοποίησης δικτύου αεροπορικών άγονων γραμμών σύνδεσης ελληνικών νησιών(ΙΑΝΟΣ)» με Κωδικό ΟΠΣ/ΕΛΚΕ 5030213/282.0213 και Επιστ. Υπεύθυνο Π. […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης ερευνητή με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αρ. πρωτ. 34336/02-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Δεκεμβρίου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ερευνητή με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτομικό εργαλείο βελτιστοποίησης δικτύου αεροπορικών άγονων γραμμών σύνδεσης ελληνικών νησιών(ΙΑΝΟΣ)» με Κωδικό ΟΠΣ/ΕΛΚΕ 5030213/282.0213 και […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Α.Ε.Ι. αρ. πρωτ. 34334/02-12-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Δεκεμβρίου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτομικό εργαλείο βελτιστοποίησης δικτύου αεροπορικών άγονων γραμμών σύνδεσης ελληνικών νησιών(ΙΑΝΟΣ)» με Κωδικό ΟΠΣ/ΕΛΚΕ 5030213/282.0213 και Επιστ. Υπεύθυνο Π. […]

Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 33973/28-11-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Δεκεμβρίου 2019
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ αποφασίζει τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 33973/28-11-2019, λόγω αναμονής για την προέγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού «Παροχής Υπηρεσιών Καταγραφής και Τεκμηρίωσης για την Προσαρμογή στον νέο Γενικό Κανονισμό GDPR 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 33604/27-11-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Δεκεμβρίου 2019
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Εργαστηριακών Αναλωσίμων για Μοριακές Δοκιμές και Κυτταροκαλλιέργειες», προϋπολογισμού #21.399,35#€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #5.135,84#€ , ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. #26.535,19#€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30656/29-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Νοεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30656/29-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30656/29-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28890/10-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Νοεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28890/10-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28890/10-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28634/09-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Νοεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28634/09-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28634/09-10-2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 33290/25-11-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 6 Δεκεμβρίου 2019
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Ενός (1) συστήματος αυτόματου δειγματολήπτη αέριας και υγρής φάσης συμβατό με σύστημα GC και GC/MS», προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  #24.000,00#€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29141/14-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Νοεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29141/14-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 29141/14-10-2019

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28629/09-10-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Νοεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28629/09-10-2019. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 28629/09-10-2019

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, Βιολόγου ή Κτηνιάτρου αρ. πρωτ. 32554/19-11-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Δεκεμβρίου 2019
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Γεωπόνου, Βιολόγου ή Κτηνιάτρου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης και συγκριτικά πλεονεκτήματα του Τυρογάλακτος αιγοπρόβειας προέλευσης της περιφέρειας Ηπείρου» με Κωδικό […]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 32189/18-11-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Νοεμβρίου 2019
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια μέσων εργαστηριακής καλλιέργειας, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων εργαστηρίων», προϋπολογισμού 4.838,71€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 1.161,29€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.000,00€ Ο διαγωνισμός […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ