ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μηχανολόγου Μηχανικού με αρ. πρωτ: 3398/22-01-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 8 Φεβρουαρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο επιστημονικό πεδίο του Μηχανολόγου Μηχανικού με ειδίκευση στην ανάπτυξη συστημάτων μετατροπής θερμότητας σε ηλεκτρισμό και ειδικά στην τεχνολογία ORC, στο πλαίσιο του έργου με […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Κτηνίατρου με αρ. πρωτ: 3239/21-01-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Φεβρουαρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα Γεωπόνου ή Κτηνίατρου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Swine diseases field diagnostics toolbox» – SWINOSTICS  και κωδικό ΕΛΚΕ 08.0084 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ηorizon […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Βιοπληροφορικού ή Πληροφορικού MSc. με αρ. πρωτ: 3231/21-01-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Φεβρουαρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Βιοπληροφορικού ή Πληροφορικού MSc., στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU-CONEXUS: European University for Smart Urban Coastal Sustainability – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Ακαδημαϊκού Υπότροφου με αρ. πρωτ. 3206/21-01-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Φεβρουαρίου 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης μίας (1) θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου, είτε κατόχου διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιου διδάκτορα με  ειδικότητα «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία» για τις ανάγκες των Τμημάτων Δ.Σ.Ε. και Δασοπονίας &Δ.Φ.Π. […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 37335/11-12-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιανουαρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 37335/11-12-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 37335/11-12-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 34320/25-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιανουαρίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 34320/25-11-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 34320/25-11-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 34661/27-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 34661/27-11-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 34661/27-11-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 33384/18-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 33384/18-11-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 33384/18-11-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 34659/27-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 34659/27-11-2020. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 34659/27-11-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30540/26-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 16 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30540/26-10-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30540/26-10-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30189/22-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30189/22-10-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30189/22-10-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30193/22-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30193/22-10-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30193/22-10-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 31647/04-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 31647/04-11-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 31647/04-11-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30899/27-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30899/27-10-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30899/27-10-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30196/22-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30196/22-10-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 30196/22-10-2020

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26550/22-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26550/22-09-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 26550/22-09-2020

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μηχανολόγου Μηχανικού με αρ. πρωτ: 37335/11-12-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Δεκεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Δεκεμβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μηχανολόγου Μηχανικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Energy Smart Livestock Farming towards Zero Fossil Fuel Consumption – RES4LIVE” με αρ. Grant Agreement: 101000785 (RES4LIVE — […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης νυχτερινού φύλακα με αρ. πρωτ. 36448/08-12-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Δεκεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Νυχτερινού Φύλακα των χώρων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τη στρατηγική, την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης νυχτερινού φύλακα με αρ. πρωτ. 36447/08-12-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Δεκεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Δεκεμβρίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Νυχτερινού Φύλακα των χώρων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τη στρατηγική, την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 31015/29-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 31015/29-10-2020 . Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 31015/29-10-2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 36385/07-12-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Δεκεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Δεκεμβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: Κit ELISA, Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ, Αέρια, Αναλώσιμα συσκευής Soxtec, Αναλώσιμα συσκευής Kjeltec, Χημικά Αντιδραστήρια, Εργαστηριακά Υλικά» συνολικού προϋπολογισμού […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ