Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 26917/24-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Οκτωβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων μοριακής βιολογίας, γυαλικών-πλαστικών, υλικών μικροβιολογίας και γενικών χημικών, προϋπολογισμού #20.161,29#€, πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #4.838,71#€ , ήτοι συνολικό ποσό […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 26911/24-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Οκτωβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης δειγμάτων DNA και μερικής βιοπληροφορικής ανάλυσης δεδομένων», προϋπολογισμού #24.193,55#€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #5.806,45#€ ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ #30.000,00#€. […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 26163/14-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Χημικών, Aναλωσίμων Εργαστηρίου, Αναλωσίμων για Προσδιορισμό Κλασμάτων NDF- ADF Iνωδών και Aναλωσίμων για Xρωματογράφο GC-MS», συνολικού προϋπολογισμού 12.685,20€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 26147/14-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: Εργαστηριακά Υλικά, Χημικά  Αντιδραστήρια, Πρότυπες Ενώσεις, Αναλώσιμα LC-MS», συνολικού προϋπολογισμού 17.000,00€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη και […]

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 25865/10-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #43.500,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων […]

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 24213/04-08-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Αυγούστου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #55.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 23877/30-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων», συνολικού προϋπολογισμού 28.189,01€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του του έργου με τίτλο «ArtiSaneFood: Καινοτόμες βιοεπεμβάσεις και προσεγγίσεις προσομοίωσης κινδύνου […]

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Επιστημονικών Οργάνων με αρ. πρωτ. 23658/29-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #7.052,40#€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ ΓΠΑ για την υλοποίηση του έργου […]

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Η/Υ και περιφερειακών Η/Υ, φωτοτυπικά και παρεμφερή μηχανήματα και οπτικοακουστικά μέσα με αρ. πρωτ. 23655/29-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #92.337,52#€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ ΓΠΑ για την υλοποίηση του έργου […]

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 22929/23-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #49.400,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Χημικός-οργανοληπτικός χαρακτηρισμός ποικιλιών – βιοσυνθετικά μονοπάτια – οινοποίηση» του έργου […]

Ματαίωση Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 21999/16-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 16 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Ιουλίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων», συνολικού προϋπολογισμού 28.189,01€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του του έργου με τίτλο «ArtiSaneFood: Καινοτόμες βιοεπεμβάσεις και προσεγγίσεις προσομοίωσης κινδύνου […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 21641/14-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Ιουλίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Παροχή υπηρεσίας μεταγονιδιωματικής ανάλυσης αλληλούχησης αμπλικονίων και πλήρους αλληλούχησης γονιδιώματος», προϋπολογισμού 22.620,97€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 5.429,03€ ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 28.050,00 […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 21277/10-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21 Ιουλίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων συλλογής και επεξεργασίας αίματος και γάλακτος, για μοριακές δοκιμές και κυτταροκαλλιέργειες και διαγνωστικών kit ανοσοενζυμικής μεθόδου ELISA εξειδικευμένα για την […]

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 20684/08-07-2020)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Ιουλίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #92.741,94#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων Προμήθεια Οργάνων και εξοπλισμού» της Πράξης […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού με αρ. πρωτ. 17998/12-06-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Ιουνίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Ιουνίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια φασματοφωτόμετρου  ατομικής απορρόφησης – Ένα (1) πλήρες σύστημα φασματοφωτόμετρου ατομικής απορρόφησης, κατάλληλο για ανάλυση θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Eρευνητή Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής με αρ. πρωτ. 16910/03-06-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Ιουνίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18 Ιουνίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των εκτατικά εκτρεφόμενων μετακινούμενων μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών» με Κωδικό […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Eρευνητή Βιολόγου με αρ. πρωτ. 16909/03-06-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Ιουνίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18 Ιουνίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή Βιολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των εκτατικά εκτρεφόμενων μετακινούμενων μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών» με Κωδικό ΟΠΣ: 5033141 […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταπτυχιακού Φοιτητή με αρ. πρωτ. 16355/28-05-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαΐου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Ιουνίου 2020
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας  θέσης (1) απασχόλησης Μεταπτυχιακού Φοιτητή στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Η αρχιτεκτονική του ριζικού συστήματος: μοριακή διασταυροεπικοινωνία (crosstalk) μεταξύ της σηματοδότησης της θρεπτικής επάρκειας και της ομοιόστασης […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού με αρ. πρωτ. 16353/28-05-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαΐου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Ιουνίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ενός (1) Συστήματος Δικτυακής Αποθήκευσης (ΝΑS) και Περιφερειακών Υλικών», συνολικού προϋπολογισμού #688,80#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 16302/28-05-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαΐου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Ιουνίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων για απομόνωση RNA και REAL TIME PC», συνολικού προϋπολογισμού #9.148,72#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Διαχείριση […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού με αρ. πρωτ. 16224/27-05-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Μαΐου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Ιουνίου 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια φασματοφωτόμετρου  ατομικής απορρόφησης – Πλήρες σύστημα φασματοφωτόμετρου ατομικής απορρόφησης, κατάλληλο για ανάλυση θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων με την […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ