2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση “Ειδικές Δράσεις “ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ”»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Δεκεμβρίου 2017
Κύριος στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης […]

Ενημερωτική Εκδήλωση «Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η Τεχνολογική Πληροφόρηση στην Υπηρεσία της Προστασίας των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Οκτωβρίου 2017
Το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σας προσκαλεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00-14:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η Τεχνολογική Πληροφόρηση […]

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας με τίτλο «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Σεπτεμβρίου 2017
Στόχοι της δράσης είναι Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια είναι η παρακάτω: Η ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει […]

Αιτήματα χορήγησης βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Σεπτεμβρίου 2017
Σας ενημερώνουμε, ότι για την έκδοση των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α. απαιτείται εύλογος χρόνος και οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να κατατίθενται αρκετά νωρίτερα, καθώς συχνά απαιτείται να εξυπηρετούνται αιτήματα της τελευταίας στιγμής, ως κατεπείγοντα, ωστόσο αυτό δεν είναι εφικτό λόγω αυξημένου φόρτου εργασιών. Σε κάθε περίπτωση, τα αιτήματα θα εξυπηρετούνται το συντομότερο δυνατό […]

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος 2014 – 2020”

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Σεπτεμβρίου 2017
Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση θερμοκηπίου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Ιουλίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1 Σεπτεμβρίου 2017
Τίτλος Έργου TOMRES: Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της ανοχής των φυτών σε πολλαπλή και συνδυασμένη καταπόνηση χρησιμοποιώντας την τομάτα ως πρότυπο Αντικείμενο Διαγωνισμού Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση θερμοκηπίου του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του ΓΠΑ Αναθέτουσα Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΓΠΑ) Προϋπολογισμός 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ Διαδικασία Ανάθεσης Συνοπτικός […]

Προθεσμία υποβολής δαπανών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Ιουλίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Ιουλίου 2017
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω α) της αναστολής λειτουργείας του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ για το διάστημα 01-08/08/2017 και β) της μετάβασης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ σε νέο λογισμικό, θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, μέχρι και την Τετάρτη 12/07/2017 και ώρα 2μ.μ., τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων, προκειμένου να καταχωρηθούν εγκαίρως. […]

Πρόσκληση φυσικού προσώπου: Ένας Βοηθός Πειραματιστή

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Ιουλίου 2017
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 7 παρ. 4 Α της ΚΥΑ 679/1996) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» (Κωδ. ΕΛΚΕ 330243) που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον […]

Πρόσκληση φυσικού προσώπου: Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών με καινοτόμες προσεγγίσεις

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Ιουλίου 2017
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 7 παρ. 4 Α της ΚΥΑ 679/1996) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» (Κωδ. ΕΛΚΕ 330243) που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον […]

Πρόσκληση φυσικού προσώπου: Ανάπτυξη συστήματος δεικτών περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Ιουλίου 2017
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 7 παρ. 4 Α της ΚΥΑ 679/1996) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» (Κωδ. ΕΛΚΕ 330243) που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον […]

Πρόσκληση φυσικού προσώπου: Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας για την προστασία του περιβάλλοντος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Ιουλίου 2017
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 7 παρ. 4 Α της ΚΥΑ 679/1996) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» (Κωδ. ΕΛΚΕ 330243) που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον […]

Πρόσκληση φυσικού προσώπου: Δύο βοηθοί πειραματιστές

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Ιουλίου 2017
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 7 παρ. 4 Α της ΚΥΑ 679/1996) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» (Κωδ. ΕΛΚΕ 330243) που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον […]

«Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών από 0€ μέχρι 20.000,00€»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Μαΐου 2017
Βάσει των διατάξεων του ν. 4412/2016, από 08/08/2016 ισχύει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. Σας επισυνάπτουμε απόφαση της Επιτροπής Έρευνας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ σχετικά με την Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών από 0€ μέχρι 20.000,00€ που αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του εκάστοτε προγράμματος. Στόχος μας […]

Νέα οδηγία χρονοχρέωσης σε έργα ΕΛΚΕ ΓΠΑ για το έτος 2017

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Απριλίου 2017
Σας επισυνάπτουμε την νέα οδηγία χρονοχρέωσης προσωπικού για τα έργα που υλοποιούνται από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ για το έτος 2017. Το παρόν να αποσταλεί ηλεκτρονικά με την ένδειξη All Users. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΥΤΑΝΗ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ