ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 8447/04.06.2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης Κηπουρού

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 20 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Κηπουρού (έκτακτο προσωπικό) στο πλαίσιο του Έργου (03) «Ανάπτυξη Πιλοτικού Προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης στην Αττική» της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15 έως 18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009755 με Επιστ. Υπεύθυνο την κα Μ. Παπαφωτίου, Καθηγήτρια που συγχρηματοδοτείται από […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 8444/04.06.2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης Γεωπόνου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 20 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γεωπόνου (έκτακτο προσωπικό) στο πλαίσιο του Έργου (03) «Ανάπτυξη Πιλοτικού Προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης στην Αττική» της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15 έως 18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009755 με Επιστ. Υπεύθυνο την κα Μ. Παπαφωτίου, Καθηγήτρια που συγχρηματοδοτείται από […]

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 8316/01.06.2018 Στελέχους ΕΛΚΕ ΓΠΑ για τον Συντονισμό και Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΛΚΕ και Σύναψη Συμβάσεων Προμηθειών Δημοσίου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18 Ιουνίου 2018
  Ακυρώνεται η κάτωθι πρόσκληση, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 8694/07-06-2018/20ή Συνεδρία απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης    Στο πλαίσιο του έργου: «Λειτουργικότητα Ερευνητικών Προγραμμάτων στο ΓΠΑ» με Κωδ. ΕΛΚΕ 20.0001 και με Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Αναπλ. Καθηγητή, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) προτίθεται […]

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 8298/01.06.2018 Στελέχους ΕΛΚΕ ΓΠΑ για τη Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18 Ιουνίου 2018
Ακυρώνεται η κάτωθι πρόσκληση, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 8694/07-06-2018/20ή Συνεδρία απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης    Στο πλαίσιο του έργου: «Λειτουργικότητα Ερευνητικών Προγραμμάτων στο ΓΠΑ» με Κωδ. ΕΛΚΕ 20.0001 και με Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Αναπλ. Καθηγητή, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) προτίθεται να […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4515/29-03-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Μαΐου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 6098/26-04-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 6098/26-04-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Η.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.Π.Α.)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Μαΐου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Ιουνίου 2018
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΓΠΑ), λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του ν. 4521/2018 (Α 38) και την με αρ. πρωτ. 7834/24-05-2018/18η Συνεδρία απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΓΠΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να θέσουν υποψηφιότητα για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 7104/14-05-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Μαΐου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μαΐου 2018
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Μοριακά αντιδραστήρια, μοριακά κιτ, υποστρώματα κ.α.)», προϋπολογισμού 13.700,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 3.288,00€, ήτοι συνολικό ποσό 16.988,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 7011/11.05.2018 μία (1) θέση Ψυχολόγου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Μαΐου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μαΐου 2018
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5010845 (Κωδ. ΕΛΚΕ 97.0001) και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Μ. Καψοκεφάλου, Αν. Καθηγήτρια η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ3451 με κωδικό πράξης ΣΑ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 6990/10.05.2018 μία (1) θέση Ερευνητή/τριας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Μαΐου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μαΐου 2018
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 64 παρ. 3 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017)) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία» (“Climate Change in Agriculture / CLICHA”, 586273-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP) (Κωδ. ΕΛΚΕ: 94.0001), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωσήφ Μπιζέλη (Καθηγητής Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 6988/10.05.2018 μία (1) θέση Γεωπόνου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Μαΐου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μαΐου 2018
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 64 παρ. 3 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη ταυτότητας στη παραγωγή, το έδαφος και την περιοχή – DIONYSOS» (Κωδ. ΕΛΚΕ 960001) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 (από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 85% και από εθνικούς […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4515/29-03-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Μαΐου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4515/29-03-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4515/29-03-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2843/28-02-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Μαΐου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2843/28-02-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2843/28-02-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2904/01-03-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Απριλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2904/01-03-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2904/01-03-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2903/01-03-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Απριλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2903/01-03-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2903/01-03-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2087/15-02-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Απριλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2087/15-02-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2087/15-02-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2086/15-02-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Απριλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2086/15-02-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2086/15-02-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2085/15-02-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Απριλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2085/15-02-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2085/15-02-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2084/15-02-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Απριλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2084/15-02-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2084/15-02-2018

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2083/15-02-2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Απριλίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2083/15-02-2018. Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2083/15-02-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 6098/26.04.2018 μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/Ερευνήτριας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Απριλίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Μαΐου 2018
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 5 «Υποέργο περιφερειακού πόλου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)-Αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων προς ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιυλιστηρίων» της Πράξης «INVALOR: Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» με κωδικό ΟΠΣ «5002495» (Κωδ. ΕΛΚΕ 101.0001), με Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Α. Κουτίνα, Επίκ. Καθηγητή ΓΠΑ, η οποία […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 5576/19-04-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Απριλίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 2 Μαΐου 2018
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Υλικών», προϋπολογισμού #6.000,00#€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Διαδίκτυο Τροφίμων και Αγροκτημάτων 2020» Number – […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ