ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Sustainable Blue Economy Call

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιανουαρίου 2018
Πρόγραμμα Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία από το Ευρωπαϊκό ταμείο για την Θάλασσα και την Αλιεία. Με την υποστήριξη του EASME. Ο χρόνος για τις υποβολές των προτάσεων πλησιάζει, σχηματίστε την κοινοπραξία σας (φορείς από 2 τουλάχιστον χώρες) και υποβάλλετε σε μια από τις 4 θεματικές ενότητες. https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy   STRAND 1 – DEMO PROJECTS <> Σκέλος 1ό […]

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»: Παράταση προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιανουαρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Φεβρουαρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την παράταση της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στην Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» […]

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Ιανουαρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας. Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο και εξειδικεύονται στον Οδηγό […]

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Δεκεμβρίου 2017
Κύριος στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης […]

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας με τίτλο «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Σεπτεμβρίου 2017
Στόχοι της δράσης είναι Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια είναι η παρακάτω: Η ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει […]

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014 – 2020»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Σεπτεμβρίου 2017
Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ