ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Παρέμβαση ΙΙ -Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων του Α κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
Βρείτε στο συνημμένο το Συμπληρωματικό Προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Παπαστάθη Κ. (210-5294919, kpapastathis@aua.gr).   Συνημμένο: Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος

Τροποποίηση προϋπολογισμών έργων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Φεβρουαρίου 2018
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως, σε εφαρμογή της παρ. 19 του άρθρου 60 του Ν.4485.2017, «ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος δύναται να αναμορφωθεί με αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής μετά από θετική εισήγηση του ΠΟΥ. Για την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλει προς έγκριση από την […]

ΓΓΕΤ:ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ_ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2018
Στo πλαίσιo εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Επιχειρήσεις, Ερευνητικοί Φορείς, Πανεπιστήμια, Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμοί, Περιφέρειες, Δήμοι, ΜΚΟ, κλπ), να συμμετάσχουν σε ανοικτή διαβούλευση στο πλαίσιο των παρακάτω Πλατφορμών Καινοτομίας: Αγροδιατροφή Ενέργεια Μεταφορές – Εφοδιαστική Αλυσίδα Περιβάλλον και […]

Εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών 2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2018
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως, σε εφαρμογή της παρ.7 του Αρ. 60 και  της παρ.3 του Αρ. 61 του Ν.4485/04.08.2017, ο Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α. δεν μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε πληρωμή δαπάνης πριν από την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2018 από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ως εκ τούτου και μέχρι να μας αποσταλεί η […]

Εκτιμώμενη κατάταξη τριετίας έργων ΕΛΚΕ ΓΠΑ με προϋπολογισμό άνω των 100.000 €

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Δεκεμβρίου 2017
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να βρείτε  συνημμένα αρχεία για την εκτιμώμενη κατάταξη τριετίας έργων ΕΛΚΕ ΓΠΑ με προϋπολογισμό άνω των 100.000 €.   Συνημμένο:  1. ΠΙΝΑΚΑΣ1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ2  

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19 Ιανουαρίου 2018
Απόφαση Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»   Για την προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη της πράξης επικοινωνήστε με […]

Προθεσμία υποβολής δαπανών 2017

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Νοεμβρίου 2017
Παρακαλούμε να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ μέχρι και την Παρασκευή 01/12/2017 και ώρα 14.00 τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων για προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ προκειμένου να καταχωρηθούν μέσα στο τρέχον έτος. Οποιαδήποτε δαπάνη τιμολογηθεί από προμηθευτή μετά την 01/12/2017 θα πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ και θα εξοφληθεί […]

Ενημερωτική Εκδήλωση «Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η Τεχνολογική Πληροφόρηση στην Υπηρεσία της Προστασίας των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Οκτωβρίου 2017
Το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σας προσκαλεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00-14:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η Τεχνολογική Πληροφόρηση […]

Αιτήματα χορήγησης βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Σεπτεμβρίου 2017
Σας ενημερώνουμε, ότι για την έκδοση των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α. απαιτείται εύλογος χρόνος και οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να κατατίθενται αρκετά νωρίτερα, καθώς συχνά απαιτείται να εξυπηρετούνται αιτήματα της τελευταίας στιγμής, ως κατεπείγοντα, ωστόσο αυτό δεν είναι εφικτό λόγω αυξημένου φόρτου εργασιών. Σε κάθε περίπτωση, τα αιτήματα θα εξυπηρετούνται το συντομότερο δυνατό […]

Προθεσμία υποβολής δαπανών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Ιουλίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Ιουλίου 2017
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω α) της αναστολής λειτουργείας του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ για το διάστημα 01-08/08/2017 και β) της μετάβασης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ σε νέο λογισμικό, θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, μέχρι και την Τετάρτη 12/07/2017 και ώρα 2μ.μ., τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων, προκειμένου να καταχωρηθούν εγκαίρως. […]

«Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών από 0€ μέχρι 20.000,00€»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Μαΐου 2017
Βάσει των διατάξεων του ν. 4412/2016, από 08/08/2016 ισχύει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. Σας επισυνάπτουμε απόφαση της Επιτροπής Έρευνας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ σχετικά με την Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών από 0€ μέχρι 20.000,00€ που αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του εκάστοτε προγράμματος. Στόχος μας […]

Νέα οδηγία χρονοχρέωσης σε έργα ΕΛΚΕ ΓΠΑ για το έτος 2017

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Απριλίου 2017
Σας επισυνάπτουμε την νέα οδηγία χρονοχρέωσης προσωπικού για τα έργα που υλοποιούνται από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ για το έτος 2017. Το παρόν να αποσταλεί ηλεκτρονικά με την ένδειξη All Users. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΥΤΑΝΗ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ