ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Προθεσμία υποβολής δαπανών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Ιουλ 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Ιουλ 2017
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω α) της αναστολής λειτουργείας του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ για το διάστημα 01-08/08/2017 και β) της μετάβασης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ σε νέο λογισμικό, θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, μέχρι και την Τετάρτη 12/07/2017 και ώρα 2μ.μ., τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων, προκειμένου να καταχωρηθούν εγκαίρως. […]

«Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών από 0€ μέχρι 20.000,00€»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Μάι 2017
Βάσει των διατάξεων του ν. 4412/2016, από 08/08/2016 ισχύει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. Σας επισυνάπτουμε απόφαση της Επιτροπής Έρευνας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ σχετικά με την Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών από 0€ μέχρι 20.000,00€ που αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του εκάστοτε προγράμματος. Στόχος μας […]

Νέα οδηγία χρονοχρέωσης σε έργα ΕΛΚΕ ΓΠΑ για το έτος 2017

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Απρ 2017
Σας επισυνάπτουμε την νέα οδηγία χρονοχρέωσης προσωπικού για τα έργα που υλοποιούνται από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ για το έτος 2017. Το παρόν να αποσταλεί ηλεκτρονικά με την ένδειξη All Users. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΥΤΑΝΗ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ