Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Φεβρουαρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Μαρτίου 2018
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Δικαιούχοι είναι α) ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα), β) επιχειρήσεις και γ) λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς). Οι θεματικές προτεραιότητες της Δράσεις είναι οι εξής: Αγροδιατροφή Ενέργεια Περιβάλλον Μεταφορές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πολιτιστική κληρονομιά Η Δράση χρηματοδοτείται […]

Sustainable Blue Economy Call

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιανουαρίου 2018
Πρόγραμμα Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία από το Ευρωπαϊκό ταμείο για την Θάλασσα και την Αλιεία. Με την υποστήριξη του EASME. Ο χρόνος για τις υποβολές των προτάσεων πλησιάζει, σχηματίστε την κοινοπραξία σας (φορείς από 2 τουλάχιστον χώρες) και υποβάλλετε σε μια από τις 4 θεματικές ενότητες. https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy   STRAND 1 – DEMO PROJECTS <> Σκέλος 1ό […]

ΓΓΕΤ:ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ_ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2018
Στo πλαίσιo εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Επιχειρήσεις, Ερευνητικοί Φορείς, Πανεπιστήμια, Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμοί, Περιφέρειες, Δήμοι, ΜΚΟ, κλπ), να συμμετάσχουν σε ανοικτή διαβούλευση στο πλαίσιο των παρακάτω Πλατφορμών Καινοτομίας: Αγροδιατροφή Ενέργεια Μεταφορές – Εφοδιαστική Αλυσίδα Περιβάλλον και […]

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»: Παράταση προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιανουαρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Φεβρουαρίου 2018
Σας ενημερώνουμε για την παράταση της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στην Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» […]

Εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών 2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2018
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως, σε εφαρμογή της παρ.7 του Αρ. 60 και  της παρ.3 του Αρ. 61 του Ν.4485/04.08.2017, ο Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α. δεν μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε πληρωμή δαπάνης πριν από την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2018 από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ως εκ τούτου και μέχρι να μας αποσταλεί η […]

Εκτιμώμενη κατάταξη τριετίας έργων ΕΛΚΕ ΓΠΑ με προϋπολογισμό άνω των 100.000 €

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Δεκεμβρίου 2017
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να βρείτε  συνημμένα αρχεία για την εκτιμώμενη κατάταξη τριετίας έργων ΕΛΚΕ ΓΠΑ με προϋπολογισμό άνω των 100.000 €.   Συνημμένο:  1. ΠΙΝΑΚΑΣ1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ2  

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19 Ιανουαρίου 2018
Απόφαση Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»   Για την προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη της πράξης επικοινωνήστε με […]

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Ιανουαρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας. Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο και εξειδικεύονται στον Οδηγό […]

Προθεσμία υποβολής δαπανών 2017

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Νοεμβρίου 2017
Παρακαλούμε να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ μέχρι και την Παρασκευή 01/12/2017 και ώρα 14.00 τα παραστατικά των δαπανών όλων των προγραμμάτων για προμήθειες, αμοιβές, μετακινήσεις κλπ προκειμένου να καταχωρηθούν μέσα στο τρέχον έτος. Οποιαδήποτε δαπάνη τιμολογηθεί από προμηθευτή μετά την 01/12/2017 θα πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ και θα εξοφληθεί […]

Πρόσκληση φυσικού προσώπου: Ένας Βιολόγος μεταδιδάκτορας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2017
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 64 παρ. 3 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017))στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Πολυτροφική Υδατοκαλλιέργεια για Αποτελεσματικότητα και Προστασία του Περιβάλλοντος – Integrated Multi Trophic Aquaculture for EFFiciency and Environmental ConservaTion (IMTA-EFFECT, Id 976)» (Κωδ. ΕΛΚΕ 61.0001) που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ (COFASP – ERANETS) και με Επιστημον. Υπεύθ. […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ