ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές» (ΕΔΒΜ 118)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Ιουλίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές» (κωδ. ΕΔΒΜ 118) καθώς και τα συνοδευτικά αρχεία.   ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση ΕΔΒΜ127 «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την νέα Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ127 και τίτλο «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό […]

FW: Πρόσκληση ΕΔΒΜ124 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ _ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΔΙΠ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Ιουνίου 2021
Σας ενημερώνουμε για την νέα Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ124 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ _ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΔΙΠ» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Καταληκτική ημερομηνία: 30/06/2021.   Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Πρόσκληση ΕΔΒΜ131 «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Δεκεμβρίου 2020
Σας ενημερώνουμε για την νέα Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 131 και τίτλο «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Καταληκτική ημερομηνία: 31/12/2020.   Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιανουαρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Μαρτίου 2020
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας καλεί τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών». Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 24.500.000 €. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο/η ΕΥ δύναται να υποβάλει μόνο μία (1) Πρόταση και δεν δύναται να […]

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ103 με τίτλο:»Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8 Ιουλίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί (https://empedu.gov.gr/invitation/ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/) η πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ103 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο […]

ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020: Call for proposals for standard projects

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Ιουλίου 2019
Προθεσμία Υποβολής:03/07/2019 Πρόγραμμα: ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 Φορέας Χρηματοδότησης: EUROPEAN NEIGHBOURHOOD INSTRUMENT (ENI) Δικαιούχοι: Νομικά Πρόσωπα Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 05/06/2019 Ερευνητική Περιοχή: Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη, Οικονομία – Επιχειρήσεις – Βιομηχανία – Τουρισμός, Περιβάλλον Ιστοσελίδα: http://www.enicbcmed.eu/calls-for-proposals/call-for-strategic-projects/submit-a-project-proposal Προϋποθέσεις συμμετοχής – Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος: Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλλει ΜΙΑ πρόταση ανά Specific Objective ως Συντονιστής (Applicant). Για την […]

Απόφαση παράτασης υποβολής προτάσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00. http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=10197_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load

Διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στις 16.05.2019 τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης:  «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».   Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://empedu.gov.gr/category/anakoinoseis/  

Πρόσκληση για την «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2022»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Μαΐου 2019
Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση για την «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας  σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2022», καθώς και την 1η τροποποίηση αυτής, τα οποία θα βρείτε συνημμένα παρακάτω.   Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρόσκληση για Παρουσίαση του Β΄κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Απριλίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας  Π. Κυπριανίδου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) σας προσκαλούν σε Ενημερωτική Εκδήλωση για το Β΄ Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ […]

Δημοσίευση Β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Μαρτίου 2019
Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την προκήρυξη του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη Δράσης) 542.535.722 ευρώ. Με την ίδια απόφαση […]

Πρόγραμμα PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area- Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έτους 2019 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Ιανουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έτους 2019 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας για το Πρόγραμμα PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area.   Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.  

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Ιανουαρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Απριλίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ».   Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Φεβρουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.   Για να δείτε την πρόσκληση επιλέξτε εδώ.

2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Τριών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 25 Φεβρουαρίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Τριών.   Έναρξη Υποβολών: 21 Ιανουαρίου 2019, 12:00 (ώρα Ελλάδας) Λήξη Υποβολών: 25 Φεβρουαρίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας)   Για να δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες επιλέξτε εδώ.   Εκ της ΜΟ.Δ.Υ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

3η τροποποίηση για την πρόσκληση στο Μέτρο 16

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Δεκεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης για ένταξη στο Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.   Σύμφωνα με την 3η Τροποποίηση«Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται: Για τη Δράση 1 κατά το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου 2018 έως 23 Νοεμβρίου 2018. Η 23η Νοεμβρίου 2018 ορίζεται […]

Ανακοίνωση 2ης τροποποίησης και έναρξης β′ φάσης υποβολής 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Νοεμβρίου 2018
Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφάσισε με τις με Α.Π. 5958/31.10.2018 (32η Συνεδρίαση) και 6189/7.11.2018 (34η Συνεδρίαση) αποφάσεις του τα κάτωθι: Την 2η Τροποποίηση της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας. Την έναρξη της β’ φάσης υποβολής των Προτάσεων στο πλαίσιο […]

Παράταση μέχρι 23/11/2018 για την πρόσκληση στο Μέτρο 16 (2η τροποποίηση)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Οκτωβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Νοεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε την 2η τροποποίηση της πρόσκλησης για ένταξη στο Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.   Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο ορίζεται η 23/11/2018.   Δείτε την παράταση εδώ.

Παράταση για την προκήρυξη των τριών (3) Θεματικών Μελετών Αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Σεπτεμβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο προκήρυξης των τριών (3) Θεματικών Μελετών Αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020, που αφορούν στα παρακάτω πεδία: Κλιματική Αλλαγή Διαχείριση και αποδοτικότητα χρήσης υδάτων Σύμβουλο Αξιολόγησης 2019 η ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής στη διαδικτυακή εφαρμογή , παρατείνεται έως την Τετάρτη 26/09/2018, ενώ η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 […]

Παράταση μέχρι 22/10/2018 για την πρόσκληση στο Μέτρο 16 (1η τροποποίηση)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Αυγούστου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Οκτωβρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης για ένταξη στο Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.   Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο ορίζεται η 22/10/2018.   Δείτε την παράταση εδώ.   Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ